Regulamin

Właściciele oraz pracownicy Pensjonatu Różany Dworek będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu, spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

§ Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pensjonatu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę należności za pobyt w pensjonacie. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Różany Dworek przy ul. Batorowskiej 10 w Wysogotowie.
 3. Regulamin dostępny jest w recepcji pensjonatu, oraz do pobrania ze strony www.rozany-dworek.pl

§ Doba w Pensjonacie

 1. Podstawą rejestracji Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu potwierdzającego  tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Pensjonat może nie dokonać przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc lub wcześniejszego zarezerwowania pokoju, a także w przypadku rażącego naruszania regulaminu przez Gościa w trakcie pobytu.
 3. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na osobach gości/personelu lub mieniu pensjonatu.
 5. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawienia się do godz. 20.00 w dniu rezerwacji, pensjonat zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie zwraca opłaty za daną dobę w pensjonacie.

§ Świadczone usługi

 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o zgłaszanie ich do recepcji.
 2. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie i zgodę,

§ Odpowiedzialność

 1. Właściciel pensjonatu  nie  ponosi odpowiedzialność z tytułu  utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Miejsca postojowe znajdujące się na terenie pensjonatu  nie są strzeżone, są monitorowane. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych.
 4. Na terenie pensjonatu i placu zabaw dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Pensjonat nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Gość pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pensjonat zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia pensjonatu.

§ Inne postanowienia

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę klucz najlepiej pozostawić w recepcji.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych.
 3. W pensjonacie i restauracji obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji pensjonat przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne. Pozostawiane artykuły spożywcze będą niezwłocznie utylizowane.
 5. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracyjnych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych pensjonatu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy gościem pensjonatu a pensjonatem jest sąd właściwy dla siedziby Pensjonatu Różany Dworek w Wysogotowie

KORZYSTANIE Z MEDIÓW

Internet

Uprzejmie informujemy, że w całym obiekcie dostępny jest bezprzewodowy internet. Korzystanie z sieci przez gości pensjonatu i restauracji jest bezpłatne. W tym celu wystarczy połączyć się z siecią ” dworek2016” wykrywaną przez Państwa komputer/urządzenia mobilne itp. 

Telewizja

Telewizory hotelowe mają możliwość odbierania kanałów telewizji naziemnej w trybie cyfrowym.

Sale wielofunkcyjne

Głównie polecamy sale na organizację wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich i okolicznościowych (śluby, chrzciny, komunie).
Na potrzeby spotkań biznesowych istnieje możliwość wynajęcia jednej z dwóch sal wielofunkcyjnych.
Na życzenie Gościa w sali będzie przygotowany ekran projekcyjny, projektor multimedialny, tablica flipchart, telewizor LCD, stolik kawowy itp...
Informacji dotyczących kosztów i rezerwacji udziela właściciel obiektu.

BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI

W pensjonacie Różany Dworek prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest firma G.H. Halina Grzegorzewicz. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
tel. 601 72 58 46, lub kierując pytanie na adres mailowy restauracja@rozany-dworek.pl.
Ponadto  w pensjonacie zostały zainstalowane instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego, instalacji hydrantowej.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez właścicieli i obowiązuje od dnia 01.06.2018.

ŻYCZYMY PŃSTWU MIŁEGO POBYTU.